Mediation

Mediation in de echtscheidingspraktijk:

Naast dat mr. W. Geersen-Janssen advocaat is, is zij ook scheidingsmediator.

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de advocaat scheidingsmediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.”

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren. Dit in tegenstelling dat ieder van de echtelieden ieder een eigen advocaat neemt en dan in ongewenste juridische procedures beland. Deze procedures betekenen over het algemeen dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een “winnaar” en een “verliezer” op. Maar de vraag is dan wél of de “winnaar” zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de “verliezer” zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst, met name als er ook kinderen zijn.

In mediation wordt:

in de eerste plaats bereikt dat partijen aan elkaar duidelijk kunnen maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat

bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen)

helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben

een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

In echtscheidingsprocedures kunnen emoties hoog oplopen, zodat echtelieden / ouders van kinderen uiteindelijke niet meer met elkaar praten en niet meer naar elkaar luisteren. Ontstane conflicten lijken dan onoplosbaar. Door een onafhankelijke neutrale derde, een advocaat scheidingsmediator, in te schakelen kan deze impasse wellicht doorbroken worden.

De advocaat scheidingsmediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. De mediator begeleid het gesprek, inventariseert en informeert. Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliënten wordt besproken, begeleidt en bewaakt.

 Het voordeel voor het kiezen van een advocaat scheidingsmediator is dat ik u kan voorzien van de juiste informatie en u als specialist kan begeleiden bij uw echtscheidingsproces, het opstellen van een echtscheidingsconvenant en het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank.

Al met al voldoende specialisme en ervaring om partijen te begeleiden naar afspraken waarbij partijen uiteindelijk met respect voor elkaar uit elkaar gaan.

 Wendy Geersen-Janssen